Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden
Slaap Kindje Slaap houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering en distributie van medische matrassen, voor de gezondheidszorg en additionele diensten, één en ander in de ruimste zin. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Slaap Kindje Slaap, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin. Afwijking van deze algemene voorwaarden is voor Slaap Kindje Slaap slechts verbindend indien zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Slaap Kindje Slaap en een koper waarop Slaap Kindje Slaap deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Slaap Kindje Slaap, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Alle aanbiedingen van Slaap Kindje Slaap zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer Slaap Kindje Slaap binnen 30 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, danwel met de uitvoering ervan begint.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Slaap Kindje Slaap niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Slaap Kindje Slaap’s offerte.

3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Slaap Kindje Slaap het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4. In offertes van Slaap Kindje Slaap genoemde levertijden en andere voor door Slaap Kindje Slaap te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. De maximale levertijd is 30 dagen volgens de wet kopen op afstand tenzij anders overeen is gekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant door Slaap Kindje Slaap tijdig geïnformeerd en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te laten ontbinden of een nieuwe levertijd te bespreken. Reeds betaalde bedragen worden door Slaap Kindje Slaap bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

5. Door Slaap Kindje Slaap opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld zoals bijvoorbeeld tijdens acties, inclusief vervoerskosten en exclusief installatiekosten.

6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden Slaap Kindje Slaap niet dan, nadat en voorzover zij door Slaap Kindje Slaap schriftelijk zijn bevestigd.

8. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Slaap Kindje Slaap op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. Voor levering van apparatuur, materialen en/of diensten geldt de prijs welke Slaap Kindje Slaap terzake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft medegedeeld.

3. Alle producten worden gratis verzonden en worden, indien op voorraad, binnen 3 werkdagen afgeleverd.

Artikel 5. Levertijd
1. De door Slaap Kindje Slaap opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering (30 dagen maximaal tenzij anders is overeengekomen) wordt er door Slaap Kindje Slaap contact opgenomen over de verdere gang van zaken. De overeenkomst kan ontbonden worden of er kan een nieuwe levertijd overeengekomen worden. Zie artikel 3.4.

3. De afleveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: wanneer alle formaliteiten zijn vervuld; wanneer alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. in het bezit zijn van Slaap Kindje Slaap;
wanneer al hetgeen door Slaap Kindje Slaap volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is Slaap Kindje Slaap toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Slaap Kindje Slaap bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Slaap Kindje Slaap een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Slaap Kindje Slaap er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Slaap Kindje Slaap en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:indien na het sluiten van de overeenkomst aan Slaap Kindje Slaap omstandigheden ter kennis komen die Slaap Kindje Slaap goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Slaap Kindje Slaap de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor
de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.In genoemde gevallen is Slaap Kindje Slaap bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander
onverminderd het recht van Slaap Kindje Slaap schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Slaap Kindje Slaap zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan
worden gevergd, is Slaap Kindje Slaap bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
Slaap Kindje Slaap garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering. De garantie geldt niet voor: indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricage fout vertoond heeft de koper recht op herstel van de zaak. Slaap Kindje Slaap kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

De gegeven garantie per product is gebaseerd op behoud van vorm (vormvastheid). De garantie is volledig en niet afbouwend. Slaap Kindje Slaap geeft op alle matrassen minimaal 3 jaar tot maximaal 10 jaar volledige garantie. De garantie is per matras verschillend en staat vermeld bij het desbetreffende product.

Onder deze garantie wordt verstaan dat:

Wanneer er kuilvorming of andere technische mankementen die de levensduur van de matras aantasten met uitzondering van schade die niet natuurlijk is ontstaan en/of door de klant zelf is aangebracht, na de aanschaf van het matras binnen een tijd van 3 jaar na aankoop, de matras kern wordt vervangen door een nieuw exemplaar.

1. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

2. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

3. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Slaap Kindje Slaap te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 weken na aflevering schriftelijk of telefonisch te melden aan Slaap Kindje Slaap.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Slaap Kindje Slaap worden geretourneerd.

Artikel 12. Betaling en eigendomsvoorbehoud 
1. Betaling van door Slaap Kindje Slaap in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen de daarvoor gestelde termijn(en). Indien geen andere betalingstermijn werd overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd contant bij levering.
Slaap Kindje Slaap is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.

2. Indien betaling niet uiterlijk binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad zal Slaap Kindje Slaap gerechtigd zijn met ingang van de eerstvolgende dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens zal de opdrachtgever met ingang van die dag van
rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is. Alle buitengerechtelijke kosten de incassering betreffend komen alsdan ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van
verdergaande schade. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Slaap Kindje Slaap en de verplichtingen van de koper jegens Slaap Kindje Slaap onmiddellijk opeisbaar zijn.
Alle leveranties geschieden onder voorbehoud van eigendom totdat Slaap Kindje Slaap volledige betaling van de uit de opdracht voortvloeiende hoofdsom, eventueel vermeerderd met rente en kosten, zal hebben ontvangen. Bij niet betaling zal Slaap Kindje Slaap gerechtigd zijn de overeenkomst waaruit de betreffende vordering voortvloeit zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal
zijn vereist, door enkel een schriftelijke verklaring harerzijds te ontbinden en het geleverde terug te (doen) nemen.
Opdrachtgever is verplicht Slaap Kindje Slaap daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen persoon toegang tot zijn bedrijf of andere voor hem toegankelijke ruimte te (doen) verschaffen. Slaap Kindje Slaap zal alsdan gerechtigd zijn de aan
haar verpande goederen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Op de alsdan gerealiseerde prijs zullen respectievelijk in mindering worden gebracht de kosten van terugname, opslag en verkoop van de teruggenomen goederen tenslotte de bedragen welke opdrachtgever nog aan Slaap Kindje Slaap verschuldigd was gebleven. Opdrachtgever verplicht zich van zijn afnemers ten aanzien van de
door Slaap Kindje Slaap geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel gesteld.
Indien opdrachtgever overgaat tot verkoop en levering van een goed dat nog aan Slaap Kindje Slaap in eigendom toebehoort zal de opdrachtgever de daaruit resulterende koopprijsvordering onverwijld doch uiterlijk voor levering aan Slaap Kindje Slaap overdragen door schriftelijke kennisgeving aan Slaap Kindje Slaap van de persoon van zijn afnemer, de aard en de hoeveelheid van de te leveren goederen en de daarvoor overeengekomen prijs. Slaap Kindje Slaap zal steeds gerechtigd zijn de overdracht van de vordering aan de schuldenaar te (doen) betekenen. Opdrachtgever zal betaling van goederen waarop (nog) enige eigendom van Slaap Kindje Slaap rust steeds voor en namens Slaap Kindje Slaap
ontvangen en zal zodanig betaling steeds onverwijld aanwenden ter voldoening van de vordering(en) welke Slaap Kindje Slaap op hem heeft. Het risico voor de aan opdrachtgever te leveren goederen gaat op deze over zodra de goederen het bedrijfsterrein van Slaap Kindje Slaap verlaten. Zolang de opdrachtgever niet de eigendom van de geleverde goederen heeft verkregen zal hij slechts gerechtigd zijn
deze goederen in de normale uitoefening van het bedrijf aan klanten te verkopen. Opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde goederen te verpanden, te verhuren, in ruil of consignatie te geven of op enige wijze uit zijn bedrijf te (doen) verwijderen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slaap Kindje Slaap.
De opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan Slaap Kindje Slaap op haar eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde haar in staat te stellen nakoming van deze verplichting door opdrachtgever te controleren. Opdrachtgever zal ten aanzien van deze goederen een verhoogde zorgvuldigheid in acht te nemen.

Artikel 13. Prijs / Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Euro en/of in Nederlandse valuta; inclusief BTW; op basis van de door Slaap Kindje Slaap gehanteerde minimum hoeveelheden; inclusief transportkosten en exclusief installatiekosten.

2. Indien Slaap Kindje Slaap met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Slaap Kindje Slaap niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Slaap Kindje Slaap kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Prijsverhogingen door Slaap Kindje Slaap zijn toegestaan. Zodra Slaap Kindje Slaap een prijsverhoging doorvoert wordt de consument tijdig geïnformeerd over de voorwaarden. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst.
Slaap Kindje Slaap biedt de mogelijkheid om door de koper de overeenkomst te laten ontbinden binnen 7 dagen.

Aartikel 14. Recht van retour
De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument tenzij anders is overeengekomen.
Het betreft hier producten die nog niet in gebruik zijn genomen door de consument en die nog in de originele verpakking zitten. Bij producten op maat zijn gemaakt vervalt dit recht. Retourneren kan alleen met bon. Na retournering zal Slaap Kindje Slaap zo spoedig mogelijk, doch binnen de wettelijke termijn van 30 dagen crediteren.

Artikel 15. Proeftijd
1. De consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument tenzij anders is overeengekomen.

2. Het product mag zijn gebruikt. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd / laten worden opgehaald worden.

3. Na omruiling van oude voor nieuwe matrassen mag er voor een tweede keer geruild worden. De kosten voor het daarna eventueel retourneren zijn dan €59,-

4. De proeftijd geldt niet voor producten:

– Dekbedden
– Accessoires zoals bedtextiel, hoeslakens en trappelzakken en wiegsteunen..
– Die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en derhalve zijn maatwerk.

Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na terugname en ontvangst in goede staat, door Slaap Kindje Slaap worden gecrediteerd.

5. De koper is verplicht leenemballage binnen 120 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

6. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Slaap Kindje Slaap gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Slaap Kindje Slaap deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 16. Kredietbeperking
Slaap Kindje Slaap is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 1.000,00 15% over het meerdere tot € 1.500,00 10% over het meerdere tot € 3.000,00 8% over het meerdere tot € 10.000,00 5% over het meerdere 3%.

2. Indien Slaap Kindje Slaap aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
Slaap Kindje Slaap is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

2. Slaap Kindje Slaap is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Slaap Kindje Slaap of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van Slaap Kindje Slaap is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Slaap Kindje Slaap in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Slaap Kindje Slaap aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Slaap Kindje Slaap beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Slaap Kindje Slaap geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Slaap Kindje Slaap niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Slaap Kindje Slaap daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Slaap Kindje Slaap opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Slaap Kindje Slaap niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Slaap Kindje Slaap bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlandse Recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Amsterdam in een dergelijk geval indien het geschil tot haar competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Slaap Kindje Slaap en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27286089.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Deze voorwaarden zijn gevalideerd door Q-Shops en volgens de richtlijnen van het CBW.